Hướng dẫn nhập đề Writing

33

Bước 1:  Vào phần MS LMS (1) —>  các câu hỏi (2) —>  viết bài mới (3)

Bước 2:Nhập phần tiêu đề

Phần  Writing Part 1 đề số 1 đặt tên: Vstep  Writing Part 1-1 

Phần  Writing Part 1 đề số 2 đặt tên: Vstep  Writing Part 1-2

Bước 3: Chọn danh mục

Bước 4: Nhập nội dung đề thi

Bước 5: Lăn chuột xuống và chọn loại đề thi

Bước 6: Có thể chọn lưu bản nháp hoặc đăng sau khi hoàn thành

Xem video tham khảo bên dưới:

Cre: Mai_NhonMy