Tag: eduall.vn

Hướng dẫn thêm Slide vào trang chủ của website

Bước 1: Đăng nhập vào website bằng tài khoản quản lý Bước 2: Chọn mục Slide Revolution và chọn Slide 1 Bước 3: Chọn vào Icon...

Hướng dẫn đặt giá cho khóa học

Bước 1: Đăng nhập vào website Bước 2: Sau khi đăng nhập chọn vào mục MS LMS và chọn Khóa học Bước 3: Chọn vào khóa...

Hướng dẫn nhập bài học

Bước 1: Chọn MS LMS -> Bài học -> Viết bài mới Bước 2: Nhập tiêu đề và nội dung bài học Bước 3: Chọn loại...

Hướng dẫn nhập đề Speaking

Bước 1: Vào phần MS LMS (1) —>  các câu hỏi (2) —>  viết bài mới (3) Bước 2: Nhập tiêu đề Phần Speaking Part 1...

Hướng dẫn nhập đề Writing

Bước 1:  Vào phần MS LMS (1) —>  các câu hỏi (2) —>  viết bài mới (3) Bước 2:Nhập phần tiêu đề Phần  Writing Part 1...

Hướng dẫn nhập đề Reading

Bước 1: Đăng nhập Tên đăng nhập MK Tài khoản nhập liệu nlhocpro &CsMBSiteS2   Bước 2: Vào phần MS LMS (1) —>  các câu hỏi (2) —>  viết bài mới...

Hướng dẫn nhập đề Listening

Bước 1: Đăng nhập Tên đăng nhập MK Tài khoản nhập liệu nlhocpro &CsMBSiteS2   Bước 2:  Vào phần MS LMS (1) —>  các câu hỏi (2) —>  viết bài mới...

Hướng dẫn thay đổi Logo

Bước 1: Chọn Theme Options -> General Bước 2: Logo trang Xóa logo cũ và đăng tải hình ảnh logo mới  Kích thước hình ảnh...

Hướng dẫn cách tạo Bài Kiểm Tra

Vào phần sửa bài Kiểm tra theo 2 cách Cách 1: Tạo một Khóa học, Tại phần Nội dung khóa học, nhập tiêu để &...

Cách tạo & Lấy danh mục câu hỏi bài Test

Phần A: Cấu trúc cây Danh mục Bước 1: Vào MS LMS => Danh mục câu hỏi, tạo 1 danh mục Cha F0 để quản...