nsnm

18 POSTS 0 COMMENTS

Hướng dẫn gắn ID sản phẩm vào link mua hàng

Bước 1: Tìm ID sản phẩm ID sản phẩm ở góc dưới màn hình website Nhơn Mỹ khi bấm vào sản phẩm. Bước 2: Vào nơi...

Hướng dẫn nhập bài học

Bước 1: Chọn MS LMS -> Bài học -> Viết bài mới Bước 2: Nhập tiêu đề và nội dung bài học Bước 3: Chọn loại...

Hướng dẫn nhập đề Speaking

Bước 1: Vào phần MS LMS (1) —>  các câu hỏi (2) —>  viết bài mới (3) Bước 2: Nhập tiêu đề Phần Speaking Part 1...

Hướng dẫn nhập đề Writing

Bước 1:  Vào phần MS LMS (1) —>  các câu hỏi (2) —>  viết bài mới (3) Bước 2:Nhập phần tiêu đề Phần  Writing Part 1...

Hướng dẫn nhập đề Reading

Bước 1: Đăng nhập Tên đăng nhập MK Tài khoản nhập liệu nlhocpro &CsMBSiteS2   Bước 2: Vào phần MS LMS (1) —>  các câu hỏi (2) —>  viết bài mới...

Hướng dẫn nhập đề Listening

Bước 1: Đăng nhập Tên đăng nhập MK Tài khoản nhập liệu nlhocpro &CsMBSiteS2   Bước 2:  Vào phần MS LMS (1) —>  các câu hỏi (2) —>  viết bài mới...

Hướng dẫn đăng nhập bằng tài khoản hội viên

Bước 1: Vào file thông tin hội viên Bước 2: Chọn vào link đăng nhập và điền tên, mật khẩu Bước 3: Bấm nút đăng nhập. Màn...

Hướng dẫn chỉnh sửa thông tin hội viên trên WordPress

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản cá nhân của hội viên Bước 2: Chọn mục Hội viên ở cột bên trái Bước 3: Chọn vào...

Hướng dẫn thay đổi Logo

Bước 1: Chọn Theme Options -> General Bước 2: Logo trang Xóa logo cũ và đăng tải hình ảnh logo mới  Kích thước hình ảnh...

Hướng dẫn đăng khóa học

Bước 1:chọn khóa học -> Viết bài mới Bước 2: Nhập tiêu đề và nội dung giới thiệu khóa học Bước 3: Kéo xuống Điền tên...