Hướng dẫn nhập đề Speaking

28

Bước 1: Vào phần MS LMS (1) —>  các câu hỏi (2) —>  viết bài mới (3)

Bước 2: Nhập tiêu đề

Phần Speaking Part 1 đề số 1 đặt tên: Vstep Speaking Part 1-1 

Phần Speaking Part 1 đề số 2 đặt tên: Vstep Speaking Part 1-2

Bước 3: Chọn danh mục

Bước 4: Nhập nội dung đề thi

Bước 5: Chọn loại đề thi

Bước 6: Chọn thời gian nói

Bước 7: Lưu nháp bài viết hoặc đăng khi đã hoàn thành

Xem video tham khảo bên dưới:

Cre: Mai_NhonMy