[hướng dẫn wordpress] Post – hướng dẫn đăng bài

297

Đăng bài trong posts :
post

Cuối cùng nhấn public

Video hướng dẫn: