Hướng dẫn đặt giá cho khóa học

50

Bước 1: Đăng nhập vào website

Bước 2: Sau khi đăng nhập chọn vào mục MS LMS và chọn Khóa học

Bước 3: Chọn vào khóa học muốn đặt giá và bấm vào nút Chỉnh sửa.

Ví dụ như khóa học Demo bên dưới:

Bước 4: Lăn chuột xuống phần cài đặt chung và chọn Giá khóa học

Sau khi chọn mục Giá khóa học. Chọn tiếp vào mục Mua một lần (số 1) và mục (số 2) sẽ nhập giá có ngày học cao nhất như hình bên dưới.

Hình a

Nếu muốn thêm ngày học và học phí khác thì có thể chọn thêm dòng hoặc chỉnh sửa trực tiếp vào bảng.

Bước 6: Sau khi đặt giá xong, chọn tiếp mục Kết thúc và đặt ngày tương tự.

Lưu ý: Ngày và giá phải chọn mục cao nhất như Hình a

Bước 6: Sau khi sửa giá xong chọn cập nhật.

Và bấm kiểm tra khóa học ở web đã được cập nhật giá chưa.

Nếu khóa học đã cập nhật giá là đã hoàn thành.

Xem video tham khảo:

Cre: Mai_NhonMy