Traffic Stats Widget [plugin wordpress]

156

Sau khi cài đặt và active  plugin Traffic Stats Widget thành công ta tiến hành cài đặt như sau

1

2

2

 Kết quả

3

Video hướng dẫn