Hướng dẫn xuất dữ liệu Sản phẩm để tạo file Google Shopping (Phần 1)

71

Hướng dẫn xuất dữ liệu sản phẩm từ Woocommerce

Bước 1: Truy cập vào trang Xuất Sản phẩm
(1) Vào trang Sản phẩm -> (2) Chọn Xuất ra

 

Bước 2: Lấy chọn thông tin sản phẩm cần xuất

(3)Tại Những cột nào cần được xuất ra,
Chọn Các cột: ID, Tên sản phẩm, Mô tả ngắn, Mô tả, Giá khuyến mãi, Giá bán thường, Danh mục, Từ khóa, Hình ảnh

(4) Tại Nên xuất danh mục sản phẩm nào?
Chọn danh mục sản phẩm muốn chạy Quảng cáo. Để trống nếu muốn xuất tất cả sản phẩm

(5) Kiểm tra lại và chọn Tạo tệp CSV để xuất file

Xuất File Thành Công!

Phần 2: Hướng dẫn tạo file Google Shopping từ file Woocommerce sản phẩm

Video Hướng dẫn