Hướng dẫn nhập bài học

39

Bước 1: Chọn MS LMS -> Bài học -> Viết bài mới

Bước 2: Nhập tiêu đề và nội dung bài học

Bước 3: Chọn loại bài học

  • Bài học video: Trong bài có video thì chọn Video
  • Bài học slide: Khi trong bài học có chèn slide bài giảng thì chọn Slide

Bước 4: Điền thời gian học

Bước 5: Nhập mô tả bài học

Bước 6: Thêm video poster cho bài học hoặc thêm tài liệu để học viên có thể tải về

Bước 7: Cập nhật ảnh đại diện cho bài học (có thể có hoặc không)

Bước 8: Bấm út đăng hoặc nút cập nhật sau khi hoàn thành

Xem video tham khảo bên dưới: