Hướng dẫn đăng nhập bằng tài khoản hội viên

36

Bước 1: Vào file thông tin hội viên

Bước 2: Chọn vào link đăng nhập và điền tên, mật khẩu

Bước 3: Bấm nút đăng nhập.

Màn hình hiển thị sau khi đăng nhập.

Xem video tham khảo bên dưới: