Hướng dẫn chỉnh sửa thông tin hội viên trên WordPress

14

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản cá nhân của hội viên

Bước 2: Chọn mục Hội viên ở cột bên trái

Bước 3: Chọn vào chỉnh sửa bên dưới tên hội viên

Bước 4: Có thể sửa tên và hình ảnh 

Bước 5: Lăn chuột xuống có cột sửa tên và vai trò của hội viên (hiển thị trên web)

Bước 6: Lăn chuột xuống và có khung thông tin, hội viên có thể cập nhật công tin và chức vụ trong công ty của mình

Bước 7: Lăn chuột xuống có hàng sửa thông tin về Email, số điện thoại, website, địa chỉ, mạng xã hội…

Bước 8: Ở mục hình ảnh đại diện, có thể chọn vào thay thế hình ảnh khác

Bước 9: Sau khi chỉnh sửa thông tin bấm nút cập nhật

Xem video hướng dẫn bên dưới: