HD WordPress Video – Phần 14 : Plugins

55
tkw8com_Phan_7_Plugins

– Trong video này, chúng ta sẽ có một cái nhìn như thế nào để sử dụng các plugin trong WordPress, mà sẽ giúp bạn với việc tạo ra các chức năng mới vào trang web WordPress của bạn. Thưởng thức.

– In this video we are going to take a look at how to use plugins in WordPress, which will help you with creating new functionality to your WordPress site. Enjoy.