HD WordPress Video – Phần 13:Tuỳ chỉnh Menus ( Custom Menus ) – no video

46
tkw8com_Phan_13Tuy_chinh_Menus__Custom_Menus

– Trong video này, chúng ta sẽ có một cái nhìn như thế nào để tạo ra một trình đơn (menu) tùy chỉnh trong WordPress, mà sẽ giúp bạn quản lý nội dung được hiển thị trong việc điều khiển. Thưởng thức.

– In this video we are going to take a look at how to create a custom menu in WordPress, which will help you with managing content displayed in the navigation. Enjoy.