HD WordPress Video – Phần 12 : Tùy biến ( Widgets )

65
tkw8com_Phan_12_Widgets

Trong video này, chúng ta sẽ phải xem xét làm thế nào để sử dụng các vật dụng (widgets)  trong WordPress, sẽ giúp quản lý các trang web của bạn nội dung và cách nó được hiển thị trong khu vực được. Thưởng thức.

In this video we are going to take a look at how to use widgets in WordPress, which will help with managing your sites content and the way it is displayed in designated areas. Enjoy.