HD WordPress Video – Phần 11: Quản trị giao diện người dùng (Appearance)

55
tkw8com_Phan_11_Quan_tri_giao_dien_nguoi_dung_Appearance

Trong video này, chúng ta sẽ có một cái nhìn như thế nào để thay đổi giao diện của trang web WordPress của bạn thông qua các chủ đề và các tiêu đề, mà sẽ giúp quản lý các trang nội dung của bạn được hiển thị. Thưởng thức.

In this video we are going to take a look at how to change the look of your WordPress site through themes and headers, which will help with managing the way your sites content is displayed. Enjoy.