HD sử dụng wordpress Cơ Bản – Hướng Dẫn Tạo Gallery

58

Gallery là một cách để hiển thị nhiều hình ảnh (album ảnh) trên một trang web (Page, Post).

Mình sẽ ví dụ cho bạn tạo một Gallery trong 1 Trang “Page” (phần tạo bên Bài viết “Post” bạn làm tương tự).
huong dan gallery
Bạn chọn [Add New] trong phần [Pages], đặt tên cho Page (hình 1).
huong dan gallery1
Trong phần nội dung của trang, chọn [Add Media] > [Create Gallery] > [Upload File] > [Select Files]. Chọn đường dẫn đến thư mục chứa ảnh để úp lên trang, Giữ phím “Ctrl” để chọn nhiều ảnh, kết thúc chọn nhấn [Open]. Số hình ảnh bạn chọn sẽ được upload lên web, nhấn [Create a new gallery] (hình 2).

huong dan gallery2

Bạn tùy chỉnh cách hiển thị hình ảnh rồi chọn [Insert gallery] (hình 3).

huong dan gallery3

Chọn [Publish] để hoàn tất. Bạn chọn [Viewpage] để xem kết quả làm được.

huong dan gallery4
hình 4

Chúc bạn thành công!