HD WordPress Video – Phần 1 : Bảng điều khiển ( The Dashboard ) – no video

72

Wordpress_Phan_1_Bang_dieu_khien_The_Dashboard

Trong video này, chúng ta sẽ có một cái nhìn tại Quản lý WordPress Panel, cung cấp tất cả các chức năng và các tính năng của trang web hỗ trợ của bạn WordPress. Thưởng thức.

In this video we are going to take a look at the WordPress Administration Panel, which provides all of the functions and features of your WordPress powered website. Enjoy.