Tích hợp comment facebook vào web

157

Sau khi tạo app thành công theo hướng dẫn: http://m.nhonmy.com/cach-tao-mot-facebook-apps-va-lay-app-id-secret-key.nmc   ta tiến hành làm như sau:

Bước 1: Chèn đoạn code dưới thẻ <head>

<meta property=”fb:app_id” content=”815275891833968” /> ( thay mã màu đỏ thành mã apps id của bạn)
<meta property=”fb:admins” content=”ctynhonmy“/> ( thay màu đỏ thành mã facebook quản lý của bạn)

1. Đối với wordpress: chèn dưới thẻ <head> trong file header.php

h

2. Đối với web khác (nhonmycms(nms), opencart…) chèn dưới thẻ <head> trong file index.php

head

Bước 2: Bạn truy cập vào địa chỉ https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments và ấn nút Get Code phía dưới (không cần quan tâm cái khung tùy chỉnh ở trên đâu).

facebook-comment-getcode
Lấy code của Facebook Comment

 

Nếu làm wordpress thì Sau đó ở phần App ID, bạn chọn cái App mà bạn đã tạo rồi copy đoạn code số 1 bỏ vào file header.php (đặt sau thẻ </head>). Còn mã nguồn khác thì bỏ vào index.php (đặt sau thẻ </head>)

facebook-comment-copycode

Lưu ý: nếu trong tài khoản của bạn có nhiều apps thì bạn vẫn làm như trên nhưng nhớ là đổi ID trong appID là được

Bước 3: Copy đoạn sau:

– Nếu là wordpress: thì bỏ đoạn này vào single.php hoặc comment.php

<div class=”fb-comments”data-href=”<?php the_permalink(); ?>” data-numposts=”20″ width=”100%” data-colorscheme=”light” data-version=”v2.3″></div>

– Nếu là mã nguồn khác (nhonmycms(nms), opencart,..): thì bỏ đoạn này vào chi tiết bài viết bạn muốn bỏ

<div class=”fb-comments fb-comments-count” data-href=”<?php echo $_SERVER[‘SERVER_NAME’].$_SERVER[‘REQUEST_URI’]; ?>” data-numposts=”20″ width=”100%” data-colorscheme=”light”  data-version=”v2.3″ ></div>

Bước 4: Xóa cache của website, truy cập vào https://developers.facebook.com/tools/debug và điền link website của bạn vào (ví dụ nhonmy.com) và ấn Debug rồi ấn nút Fetch new scrape information.Hoàn tất!
Video hướng dẫn trên nhonmycms(nms):

Tham khảo: thachpham.com