Liên kết wordpress với RSS

7

Dưới đây là đường dẫn mặc định rss của WP

1/ Phần POST

Nhóm tin : https://m.nhonmy.com/[ten nhom]/feed :

VD: https://m.nhonmy.com/quang-cao-2/quang-cao-adwords/feed

Trang N nhóm :  

2/ Page

3/ Woocommerce:  

Nhóm : http://m.luu.vn/s/nppmp/feed?paged=5

 

Phụ kiện =250.000 đồng

Comments

comments