Liên kết wordpress với RSS

70

Dưới đây là đường dẫn mặc định rss của WP

1/ Phần POST

Nhóm tin : http://m.nhonmy.com/[ten nhom]/feed :

VD: http://m.nhonmy.com/quang-cao-2/quang-cao-adwords/feed

Trang N nhóm :  

2/ Page

3/ Woocommerce:  

Nhóm : http://m.luu.vn/s/nppmp/feed?paged=5