Sửa / thay đổi url sản phẩm của wordpress Woocommerce

2474

Mình hướng dẫn bạn đổi url bài viết và sản phẩm theo kiểu không dụng hàng, hàng độc, chỉ bạn mới có…

doi- url-san-pham

Chào các bạn

Plugin Woocommerce làm được nhiều cái hay, nhưng làm sao đổi url sản phẩm bằng id để rút ngắn link khi post lên mạng xã hội ko bị rút link. vd khi bạn post 1 link lên feabook là link dài thì nó tự rút ngắn thành fb.com/ayz.

vấn đề tiếp theo khi bạn rút link nó không hiểu cái nào là Post ID và cái nào là Product ID. mình vọc hoài tìm ra cách này, chia sẻ bạn.

 

1/ Đầu tiên bạn thêm đoạn code này vào hàm functions.php

function nhonmy_post_pro_link( $link, $post = 0 ){
    if ( $post->post_type == ‘product’ )  return home_url($post->ID.’a’);
    else   return $link;
}
add_filter(‘post_type_link’, ‘nhonmy_post_pro_link’, 1, 3);

function nhonmy_rewrites_init(){
    add_rewrite_rule(‘([0-9]+)a?$’, ‘index.php?post_type=product&p=$matches[1]’, ‘top’ );
}
add_action( ‘init’, ‘nhonmy_rewrites_init’ );

Ở đây bạn thấy mình thêm 1 ký tự a vào cuối, và lấy post_id

2/ bạn tùy chỉnh cái  Permalink Settings như hình dưới

Bạn phải thêm ký tự b vào cuối dòng %post_id% thành  /%post_id%b, sau đó  lưu bằng nút [Save changes]

urlpro

Xem video hướng dẫn luôn