Hướng dẫn thêm video từ YT vào nội dung

24

Bước 1: Truy cập vào bài viết bạn muốn sửa

Bước 2: Chọn “Thêm media”

Bước 3: Chọn “Chèn từ URL”

Bước 4: Chọn sao chép link video mà bạn muốn chèn rồi dán vào ô trống

Bước 5: Sau khi chỉnh xong, nhấn “thêm vào sản phẩm”

Link tham khảo:

Biên tập: Quỳnh Trang