Hướng dẫn thêm video up trực tiếp vào nội dung

35

Bước 1: Chọn sản phẩm cần thêm video

Bước 2: Chọn “thêm media”

Bước 3: Chọn “create video playlist”

Bước 4: Chọn tập tin để tải lên

Lưu ý: Bạn tải tập tin nhỏ hơn 3MB

Bước 5: Chọn “tạo một danh sách video mới” sau đó chọn “chèn danh sách phát video”

Link tham khảo:

Biên tập: Quỳnh Trang