Hướng dẫn lưu file Canva vào thư mục

2643

Bước 1: Đăng nhập Canva bằng tài khoản tts@kd.nhonmy.com

Trên file mà các bạn đang tạo video, đặt tên phù hợp và bấm vào tệp.

Bước 2: Chọn tạo một bản sao.

Bước 3: Sau khi tạo bản sao xong, chọn lưu vào thư mục.

Chọn tiếp vào Dự án của bạn.

Sau đó chọn thư mục cùng tên với sản phẩm (nếu chưa có thì tạo mới) và bấm lưu.

Bước 4: Sau khi bấm lưu, quay trở lại trang chủ, chọn vào Dự án của bạn ở cột bên trái.

Sau đó chọn vào Thư mục.

Kiểm tra lại ở Thư mục mình vừa lưu bản thiết kế đã xuất hiện hay chưa. Nếu có thì đã hoàn thành.

Lưu ý: Tên thư mục trùng với tên sản phẩm.

Xem video bên dưới:

Cre: Vy_NV