HD WordPress Video – Phần 9 : Quản lý Bình luận (Managing Comments) – no video

46
Wordpress_Phan_9_Quan_ly_Binh_luan_Managing_Comments

Trong video này, chúng ta sẽ có một cái nhìn cho phép và quản lý các ý kiến ​​trong WordPress, mà sẽ giúp tạo ra một môi trường hấp dẫn và liên quan đến các độc giả của bạn. Thưởng thức.

In this video we are going to take a look at enabling and managing comments in WordPress, which will help with creating an engaging environment and involving your readers. Enjoy.