HD WordPress Video – Phần 8 : Thư viện hình ảnh ( Media Library)

82
Wordpress_Phan_8_Thu_vien_hinh_anh_Media_Library

Trong video này, chúng ta sẽ có một cái nhìn tại các thư viện hình ảnh trong WordPress, mà sẽ giúp đỡ với việc quản lý các nội dung của bạn dựa trên hình ảnh. Thưởng thức.

In this video we are going to take a look at the media library in WordPress, which will help with managing your media based content. Enjoy.

http://youtu.be/1abnKsGdNG