HD WordPress Video – Phần 10: Tạo Liên kết (Creating Links)

58
Wordpress_Phan_10_Tao_Lien_ket_Creating_Links

Trong video này, chúng ta sẽ có một cái nhìn như thế nào để xây dựng các liên kết trong WordPress, mà sẽ giúp quản lý và cung cấp nội dung khác mà độc giả của bạn có thể quan tâm. Thưởng thức.

In this video we are going to take a look at how to build links in WordPress, which will help with managing and offering other content that your readers may be interested in. Enjoy.