HD WordPress Video – Phần 7 : Nhúng Video vào web ( Embedding Video )

77
Wordpress_Phan_7_Nhung_Video_vao_web_Embedding_Video

Trong video này, chúng ta sẽ có một cái nhìn chèn video vào bài viết và trang trong WordPress, mà sẽ giúp đỡ với việc quản lý các phương tiện truyền thông dựa trên nội dung của bạn. Thưởng thức.

In this video we are going to take a look at inserting video into posts and pages in WordPress, which will help with managing your media based content. Enjoy.