HD WordPress Video – Phần 6 : Thêm hình ảnh ( Adding Images)

80
Wordpress_Phan_6_Them_hinh_anh_Adding_Images

Trong video này, chúng ta sẽ có một cái nhìn gần gũi thêm các hình ảnh trong WordPress. Thưởng thức.

In this video we are going to take a close look at adding images in WordPress. Enjoy.