HD WordPress Video – Phần 5 : Tạo và Chỉnh sửa Trang (Creating and Editing Pages)

98
Wordpress_Phan_5_Tao_va_Chinh_sua_Trang_Creating_and_Editing_Pages

– Trong video này, chúng ta sẽ có một cái nhìn gần gũi tạo và chỉnh sửa các trang trong WordPress, ngoài việc chạm vào trang cha mẹ, phụ trang, các mẫu trang, và các chi tiết khác có liên quan. Thưởng thức.

– In this video we are going to take a close look at creating and editing pages in WordPress, in addition to touching on parent pages, sub-pages, page templates, and other related details. Enjoy.