HD WordPress Video – Phần 4 : Sử dụng Categories và Tags (Edit Existing Post )

65
Wordpress_Phan_4_Su_dung_Categories_va_Tags

– Trong video này, chúng ta sẽ có một cái nhìn tại các loại và các thẻ trong WordPress, mà sẽ giúp quản lý nội dung cùng với các khía cạnh khác liên quan đến bài viết. Thưởng thức.

– In this video we are going to take a look at the WordPress editing abilities for existing posts, which will help with editing content along with other related aspects of posts. Enjoy.