Chèn logo hoặc chữ vào video

150

Download chương trình tại đây

video
edit

chon

ok

style

font

xuat

Video: