Cách tạo & Lấy danh mục câu hỏi bài Test

66

Phần A: Cấu trúc cây Danh mục

Bước 1: Vào MS LMS => Danh mục câu hỏi, tạo 1 danh mục Cha F0 để quản lý tất cả câu hỏi trong 1 bộ đề thi.

Bước 2: Tạo Danh mục con F1 của danh mục F0 vừa tạo. Danh mục con này là từng phần Nghe/Nói/Đọc/Viết của 1 bài kiểm tra.

Bước 3: Dưới danh mục con F1, Tạo Danh mục con F2. Các danh mục này tương ứng với Các Câu trong 1 bài kiểm tra. Nếu F1 có 2 hoặc nhiều F2, hệ thống sẽ lấy ngẫu nhiên mỗi F2 1 câu cho đề kiểm tra.

VD: Cây Danh mục cho Bài thi Test đầu vào B1, có 4 phần Gramma (1 câu), Listening (1 câu), Speaking (2 câu), Writing (1 câu)

  1. Hướng dẫn nhập đề Speaking
  2. Hướng dẫn nhập đề Writing
  3. Hướng dẫn nhập đề Reading
  4. Hướng dẫn nhập đề Listening

Phần B: Lấy Danh mục cho Bộ đề Kiểm tra / Thi

Bước 1: Sau khi tạo cây Danh mục theo các bước trên & nhập đủ Đề thi cho từng phần, Về lại MS LMS => Danh mục câu hỏi 

Bước 2: Lấy đường dẫn của thư mục F1 cho vào tương ứng với phần của Bài Test

VD: Tạo Bài thi/Kiểm tra cho Test đầu vào B1, Shortcode sẽ tương ứng là

[dethi listening=listening ltime=5 reading=grammar rtime=10 writing=writing wtime=15 speaking=speaking stime=6 ]