Woocommerce- Thêm danh mục (category product) [plugin wordpress]

264

Thêm danh mục (category product) giống như thêm category của post
1
Video hướng dẫn: