Thêm sản phẩm, phí giao hàng, phí khác cho đơn hàng trong Woocommerce

202

Để thêm sản phẩm, các phí …. cho đơn hàng, đơn hàng cần trong tình trạng Chờ thanh toán/Tạm giữ (Pending payment/On hold)

Tại khung sản phẩm, chọn Thêm mục

A. Thêm sản phẩm
B. Thêm Phí
C. Thêm Giao hàng

A. Thêm sản phẩm:

Chọn Thêm (các) sản phẩm -> Hiện Thêm sản phẩm. Nhập Mã sản phẩm hoặc Tên sản phẩm vào ô tìm kiếm -> Khung gợi ý sẽ hiện lên dánh sách sản phẩm có tên tương tự, chọn vào sản phẩm muốn thêm trong khung gợi ý -> Thêm

Kết quả:

B. Thêm phí giao hàng

Chọn Thêm giao hàng

Chọn Icon bút để thêm thông tin Giao nhận:
1. Tên loại hình giao nhận
2. Phương thức giao nhận
3. Số tiền giao nhận
4. Lưu

Kết quả:

C. Thêm các phí khác

Chọn Thêm phí -> hiển thị khung popup. Nhập số tiền cần thêm (thêm dấu – nếu muốn giảm) -> OK

Chọn vào biểu tượng bút để chỉnh sửa các chi tiết:

1. Tên Phí
2. Số tiền
3. Lưu

Kết quả