Thêm bản đồ vào trang web, liên hệ

113

Để thêm bản đồ vào trang web, đầu tiên ta truy cập vào trang web maps.google.com và làm như sau:

map
link
page-post

video