icms.vn Thêm sản phẩm tiêu biểu – OpenCart

214

Cài đặt hiển thị sản phẩm nổi bật (tiêu biểu):

Bạn chọn : “Phần mở rộng” > xuất hiện lưới danh sách bên dưới. Bạn tìm đến dòng “Sản phẩm nổi bật” chọn “Sửa” (hình 1).

open-cart1-cho-hien-menu4

hình 1

Bạn nhập tên sản phẩm đã có trong danh mục sản phẩm vào ô “Sản Phẩm” rồi nhấn enter. Sản phẩm sẽ xuất hiện ở khung lưới bên dưới. Muốn loại sản phẩm ra khỏi mục này, bạn chỉ cần chọn nút (-) màu đỏ ở dòng chứa tên sản phẩm đó. Hoàn tất bạn nhấn [Lưu] (hình 2).

open-cart1-san-pham-noi-bat

hình 2