icms – Cài Đặt phần Danh Mục bên menu dọc – opencart

100

Để thực hiện cài đặt phần Danh Mục hiển thị bên menu dọc của web, Bạn thực hiện các bước sau:

danh-muc-menudoc

hình 1

danh-muc-menudoc1

hình 2

danh-muc-menudoc-kq

Kết quả

Chúc Bạn Thành Công!