Hướng dẫn thay đổi Logo

70

Bước 1: Chọn Theme Options -> General

Bước 2: Logo trang

  • Xóa logo cũ và đăng tải hình ảnh logo mới 
  • Kích thước hình ảnh nên ở dạng hình chữ nhật

Bước 3: Logo nền

  • Xóa logo cũ và đăng tải hình ảnh logo mới 
  • Kích thước hình ảnh nên ở dạng hình chữ nhật

Bước 4: Thêm Icon

  • Xóa icon cũ và đăng tải hình ảnh icon mới  
  • Kích thước 16px x16px

Bước 6: Bấm lưu sau khi hoàn thành

Xem video tham khảo bên dưới:

Cre: Mai_NhonMy