Hướng Dẫn nhập Gallery cho Theme BusinessCard

91

Nhập nội dung Trang Sản Phẩm

Mở trang “Sản Phẩm”, Thêm phần nội dung theo thứ tự như hình bên dưới.

1

2

3

4

5

Kết Quả hiển thị trên trang web.

6

7

Quay lại Trang [Sản Phẩm] bạn vừa nhập và thực hiện những bước như sau:

8

Bước 1

9

Bước 2

10

Bước 3

Sau đó, Quay ra trang web > “F5” Xem Lại kết quả

11

Bạn Quay Trở lại trang [Sản Phẩm], thực hiện lại bước 1, bước 2, bước 3 giống như 3 hình trên.

 Tại Bước 2, Bạn chọn [Media File] thay cho [Attechment].

Kết quả hoàn thành như sau:

12