[hướng dẫn wordpress] Themes Elastik – hướng dẫn cài đặt

4

Sau khi active themes ta tiến hành cài đặt như sau:

general global
featured
recent
styling
Video

Demo

wp.nhonmy.com/elastik

Mắt Kính Lão Gọng Xếp = 300,000đ

Phụ kiện vòng chuỗi = 100,000đ

Comments