[hướng dẫn wordpress] Themes Elastik – hướng dẫn cài đặt

78

Sau khi active themes ta tiến hành cài đặt như sau:

general global
featured
recent
styling
Video

Demo

wp.nhonmy.com/elastik