Hướng dẫn cách lên lịch cuộc họp trên Google Meet và Calendar

36

Cách 1: Lên lịch trên Google Meet:

B1: Truy cập https://meet.google.com/ 

B2: Nhấn vào ô màu xanh có chữ Cuộc họp mới 

B3: Chọn Lịch biểu trong lịch Google:

B4: Chỉnh sửa Tiêu đề, Thời gian cuộc họp và các thông tin khác 

B5: Sau khi hoàn thành ấn Lưu để cuộc họp được đưa lên Calendar tự động

B6: Kết quả cuối cùng: 

Cách 2: Lên lịch trên Calendar:

B1: Truy cập https://calendar.google.com/

B2: Chọn mốc thời gian muốn tạo cuộc họp

Sau khi chọn thời gian, sẽ có 1 hộp lệnh popup hiện lên

B3: Chọn thêm hội nghị truyền hình trên google meet

B4: Chỉnh sửa Tiêu đề, Thời gian cuộc họp và các thông tin khác

B5: Sau khi hoàn thành ấn Lưu để cuộc họp được đưa lên Calendar tự động

B6: Kết quả cuối cùng:

Xem video tham khảo:

Cre: Mạnh Hùng_NS