HD WordPress Video – Phần 17: Cài đặt ( Settings)

98
tkw8com_Phan_17_Cai_dat_Settings

– Trong video này, chúng ta sẽ phải xem xét làm thế nào để cấu hình cài đặt WordPress của bạn, mà sẽ giúp bạn nhận được nhiều nhất của trang web WordPress của bạn. Thưởng thức.

– In this video we are going to take a look at how to configure your WordPress settings, which will help you get the most out of your WordPress Site. Enjoy.