Đăng kí thành viên và đăng bài trong wordpress [plugin wordpress]

168

1. Để đăng kí thành viên ta cài plugin s2 member, cách sử dụng s2 member như sau:

lay-tin-tu-dongdang-ki-tin form-dang-ki  login-thanh-cong member

2. Quản lý cách đăng bài của thành viên đã đăng kí trong wordpress
Active plugin Capability Manager Enhanced
phan-quyen
quyen