Xin Giấy phép cung cấp thông tin trên internet, thiết lập trang điện tử trên internet tại Việt Nam (ICP)

60
Dang_ky_mang_xa_hoi_truc_tuyen
Xin_Giay_phep_cung_cap_thong_tin_tren_internet_thiet_lap_trang_dien_tu_tren_inte

Xin Giấy phép cung cấp thông tin trên internet, thiết lập trang điện tử trên internet tại Việt Nam (ICP)
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

I. Điều kiện cấp phép: Đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của Việt Nam

1.    Có văn bản chấp thuận của cơ quan chủ quản.

2.    Cơ quan xin cấp phép phải xác định rõ loại hình thông tin cung cấp, nội dung, các chuyên mục, tần số cập nhật thông tin.

3.    Có người đủ thẩm quyền chịu trách nhiệm về nội dung thông tin, có nghiệp vụ quản lý thông tin.

4.    Có đủ phương tiện kỹ thuật phục vụ cho việc cung cấp thông tin, có địa chỉ miền trên Internet hợp lệ.

* Đối với các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

5.     Đối với các cơ quan Ngoại giao, cơ quan Lãnh sự, cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế, tổ chức liên Chính phủ, phi Chính phủ, các Hãng thông tấn báo chí nước ngoài, kể cả những người đứng đầu cơ quan đó muốn cung cấp thông tin lên mạng Internet tại Việt Nam đều phải được chấp thuận bằng văn bản của Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi là bộ Ngoại giao).

6.     Đối với cơ quan đại diện tổ chức kinh tế, tổ chức văn hoá, khoa học, tổ chức tư vấn nước ngoài, các công ty, xí nghiệp của nước ngoài; các tổ chức kinh tế, công ty, xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải có đủ điều kiện hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có trụ sở chính thức tại Việt Nam.

7.     Có đại diện hợp pháp chịu trách nhiệm về nội dung thông tin.

8.     Phải xác định rõ loại hình thông tin cung cấp trên Internet, nội dung thông tin.

9.     Có đủ phương tiện kỹ thuật phục vụ cho việc cung cấp thông tin, có địa chỉ miền trên Internet hợp lệ.

II. Hồ sơ xin cấp phép:Đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của Việt Nam

1.      Đơn xin cấp phép theo mẫu qui định của Bộ Văn hoá – Thông tin.

2.      Bản sao quyết định thành lập cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có chứng nhận của Công chứng Nhà nước hoặc cơ quan thẩm quyền.

3.     Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản.

4.      Đề án hoạt động, kế hoạch chi tiết về cung cấp thông tin trên Internet (các loại hình thông tin sẽ cung cấp, nội dung, các chuyên mục).

5.      Sơ yếu lý lịch người chịu trách nhiệm chính về nội dung và các thành viên phụ trách việc cung cấp thông tin có chứng nhận của cơ quan chủ quản.

Đối với các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

6.      Đối với các cơ quan Ngoại giao, cơ quan Lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế, tổ chức liên Chính phủ, phi Chính phủ, các Hãng thông tấn báo chí nước ngoài.

i.       Bản khai đăng ký cấp giấy phép thiết lập trang Web theo mẫu qui định của Bộ Văn hoá – Thông tin (có chữ ký của người đại diện hợp pháp hoặc người được Uỷ quyền chịu trách nhiệm về nội dung).

ii.     Văn bản để nghị của Bộ Ngoại giao.

iii.     Đề án hoạt động, kế hoạch chi tiết về việc đưa thông tin trên Internet (các loại hình thông tin sẽ cung cấp, nội dung, các chuyên mục).

7.    Đối với các cơ quan đại diện tổ chức kinh tế, tổ chức văn hoá, khoa học, tổ chức tư vấn nước ngoài, các công ty, xí nghiệp của nước ngoài; các tổ chức kinh tế, công ty, xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

i.      Bản khai đăng ký cấp giấy phép thiết lập trang Web theo mẫu quy định của Bộ Văn hoá – Thông tin (có chữ ký của người đại diện hợp pháp hoặc người được uỷ quyền chịu trách nhiệm về nội dung).

ii.      Bản sao giấy phép Đầu tư, giấy phép mở văn phòng đại diện và các giấy tờ liên quan đến hoạt động của các tổ chức, các công ty, xí nghiệp đứng tên xin phép, có chứng nhận của Công chứng Nhà nước Việt Nam.

iii.      Đề án hoạt động, kế hoạch chi tiết về việc đưa thông tin lên mạng Internet (các loại hình thông tin sẽ cung cấp, nội dung, các chuyên mục).

iv.      Sơ yếu lý lịch người chịu trách nhiệm về nội dung, các thành viên phụ trách về việc cung cấp thông tin.

III. VĂN BẢN VÀ PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN

1. Luật Báo chí ngày 28/12/1989 và luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Báo chí ngày 12/6/1999.

2. Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của chính phủ về quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ internet và thông tin đầu tư trên internet.

3.Thông tư số 14/2010/TT-BTTTT ngày 29/6/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.