Truyền thông với các thành viên LinkedIn (phần 7)

60
Truyen_thong_voi_cac_thanh_vien_LinkedIn_phan_6

 

 

Quản lý các yêu cầu giới thiệu

Bổ sung thêm việc yêu cầu những lời giới thiệu của chính bạn đến người khác, bạn cũng có thể nhận các yêu cầu giới thiệu. Cho ví dụ, các thành viên LinkedIn có thể yêu cầu bạn giới thiệu với ai đó trong các kết nối của bạn hoặc có thể yêu cầu kết nối của bạn giới thiệu về bạn.

Để xem lại và đáp trả các yêu cầu giới thiệu, hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

  1. Kích liên kết Inbox trên menu điều hướng phía trái để mở Inbox của bạn.
  2. Nếu bạn có nhiều tin nhắn trong Inbox, hãy chọn Introductions từ danh sách Received xổ xuống. Inbox của bạn chỉ hiển thị các yêu cầu giới thiệu. Cách khác, bạn cũng có thể xem các yêu cầu giới thiệu mới trong Inbox preview của mình trên trang chủ hoặc nhận chúng bằng email.
  3. Để mở yêu cầu, kích vào liên kết của dòng chủ đề. Hình 8 minh chứng một yêu cầu giới thiệu mẫu.

9780672330857 6-11
6.11.9
Hình 8 Chuyển tiếp một yêu cầu giới thiệu đến một người nào đó trong các kết nối của bạn.

  1. Kích nút Forward Introduction để chuyển tiếp yêu cầu đến kết nối của bạn.

Lưu ý: Việc từ chối hoặc lưu trữ một yêu cầu giới thiệu

Nếu bạn không muốn tạo một lời giới thiệu, kích nút Decline Introduction. Cách khác, có thể kích nút Archive để chuyển yêu cầu sang thư mục Archive của bạn, đây là nơi bạn có thể đưa ra hành động cho yêu cầu sau này. Các yêu cầu giới thiệu sẽ được giữ tích cực trong khoảng thời gian 6 tháng.

  1. Nhập vào các bình luận bổ sung trong phần văn bản và kích nút Forward Message.

Người nhận mục tiêu sẽ nhận được yêu cầu giới thiệu được chuyển tiếp của bạn và có thể chấp nhận, từ chối, hay lưu trữ nó. Việc chấp nhận một lời giới thiệu cho phép người yêu cầu và mục tiêu có thể truyền thông với nhau, tuy nhiên họ vẫn cần gửi một yêu cầu lời để trở thành các kết nối.

Kết luận

Trong hướng dẫn này, chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn được một số cách để truyền thông với các thành viên khác trên LinkedIn cũng như các tùy chọn có sẵn dựa trên kết nối của họ đối với bạn.