tăng tốc website wordpress

120

Mình demo tối ưu website cho người truy cập tại Việt Nam, máy chủ tại Việt Nam

Hình Ảnh trước và sau khi tối ưu website để tăng tốc website luu.vn tải nhanh hơn.

so-sanh-load-web-tang-toc-website

 

 Trang chủ:  Video trước  khi tăng tốc website luu.vn khoảng 5,4s Trang chủ:  Video sau khi tăng tốc website luu.vn khoảng 3,2s
   
Trang chi tiết : Video trước khi tăng tốc website luu.vn khoảng 7s   Trang chi tiết :  Video sau khi tăng tốc website luu.vn khoảng 2,2s
   

Những công việc cần làm:

  1. Backup toàn bộ website trước khi thực hiện
  2. Update themes, plugin, wordpress code mới nhất, cẩn thận việc này tránh xung đột nội dung nha.
  3. Xóa các file, thư mục bạn biết nó ko dính dáng đến hoạt động website
  4. Bỏ tất cả các css dẫn đến google font, google maps,… hoặc dịch chuyển về hosting website
  5. Backup database bằng phần mềm MSD trước khi tiến hành tối ưu datebase
  6. Tiến hành tối ưu database bằng plugin:  wp-sweep
  7. Tải thêm plugin tải ảnh khi xem: bj-lazy-load 
  8. Bật tính năng memcache bằng plugin WP-FFPC
  9. thêm mấy dòng này vào file  .htaccess

# BEGIN GZIP
<ifmodule mod_deflate.c>
AddOutputFilterByType DEFLATE text/text text/html text/plain text/xml text/css application/x-javascript application/javascript
</ifmodule>
# END GZIP

# BEGIN Expire headers
<ifModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresDefault “access plus 5 seconds”
ExpiresByType image/x-icon “access plus 2592000 seconds”
ExpiresByType image/jpeg “access plus 2592000 seconds”
ExpiresByType image/png “access plus 2592000 seconds”
ExpiresByType image/gif “access plus 2592000 seconds”
ExpiresByType application/x-shockwave-flash “access plus 2592000 seconds”
ExpiresByType text/css “access plus 604800 seconds”
ExpiresByType text/javascript “access plus 216000 seconds”
ExpiresByType application/javascript “access plus 216000 seconds”
ExpiresByType application/x-javascript “access plus 216000 seconds”
ExpiresByType text/html “access plus 600 seconds”
ExpiresByType application/xhtml+xml “access plus 600 seconds”
</ifModule>
# END Expire headers
# BEGIN Cache-Control Headers
<ifModule mod_headers.c>
<filesMatch “\.(ico|jpe?g|png|gif|swf)$”>
Header set Cache-Control “public”
</filesMatch>
<filesMatch “\.(css)$”>
Header set Cache-Control “public”
</filesMatch>
<filesMatch “\.(js)$”>
Header set Cache-Control “private”
</filesMatch>
<filesMatch “\.(x?html?|php)$”>
Header set Cache-Control “private, must-revalidate”
</filesMatch>
</ifModule>
# END Cache-Control Headers

Dùng công cụ này để kiểm tra trước và sau khi tối ưu:  webpagetest 

 

 

Nếu bạn không giỏi về code, và lập trình vui lòng liên hệ Muoihv 0908134772 để làm, chi phí bạn xem ở đây. tks