Cách tạo contact form trong plugin Jetpack [plugin wordpress]

218

Sau khi đã đăng kí tài khoản thành công trên wordpress.com

connect

ketnoiactive

contact

Sau khi nhấp vào số 9 sẽ có giao diện như sau:

form

add

Kết quả

ketqua

Sau khi hoàn tất, nếu khách hàng gửi from thì thông tin nhận được sẽ như sau:

feedback

Video