[hướng dẫn wordpress] Themes Strata – hướng dẫn cài đặt

141
4

Sau khi tải và active theme stata thành công

Bước 1: active các plugin:  LayerSlider WP, Qode Slide, Qode Carousel , Visual Composer

Bước 2: Nhập sản phẩm trong product, nếu bạn chưa biết có thể làm theo link sau:

http://m.nhonmy.com/them-san-pham.nmc

Bước 3: Tạo slide bằng cách : slide ->sliders

4

5

Bước 4: Cài trang chủ như sau:

1

2

3

6

7

8
Sau khi làm xong nhấn Public

wp.nhonmy.com/strata