Quản lý đơn hàng trong woocomerce [plugin wordpress]

1007

Ngay trong phần action có 3 tùy chọn:

  • Processing (hình dấu 3 chấm)– Đánh dấu xác nhận đơn hàng đang được xử lý, sẽ có email báo cho khách đặt hàng biết. Nên dùng khi vừa nhận thanh toán của khách.
  • Completed (hình dấu tick) – Đánh dấu xác nhận đơn hàng đã xử lý xong, sẽ có email báo cho khách. Nên dùng khi đã gửi hàng đi.
  • View (hình con mắt) – Xem thông tin đơn hàng.2

Trong phần tình trạng đơn hàng (Order status) có các thông tin sau:

Pending payment – Đặt hàng nhận được (chưa thanh toán)
Failed – Thanh toán không thành công hoặc đã bị từ chối (không lương)
Processing – Thanh toán nhận cổ phiếu đã được reduced- thứ tự chờ hoàn thành
Completed  – Đặt hàng hoàn thành và hoàn thành không yêu cầu phải có thêm hành động
On-Hold – Đang chờ thanh toán – chứng khoán đang giảm, nhưng bạn cần phải xác nhận thanh toán
Cancelled – hủy bỏ bởi một quản trị viên hoặc khách hàng – không cần thêm hành động
Refunded – hoàn trả bởi một admin – không cần thêm hành động