Quản lý Cộng tác viên nâng cao

32

Phần 1: Tạo Cộng tác viên

Bước 1: Thêm CTV vào hệ thống:

Vào Thành viên -> Thêm người dùng mới-> Nhập

1.Tên đăng nhập (Viết liền, không dấu)

2. Email

3. Vài trò (Nếu là CTV, để mặc định Thành viên đăng ký)

4. Lưu ý, Giữ dấu check vào Bỏ qua thư xác nhận

5. Thêm

Phần 2: Sửa/Cập nhật thông tin CTV

Bước 1: Tại giao diện Frontend, Vào Tất cả thành viên

Bước 2: Tại thành viên cần sửa -> Sửa tài khoản

Bước 3: Thêm, chỉnh sửa các thông tin Họ tên, SDT Vai trò, Người quản lý, Tài khoản ngân hàng… => Cập nhật

Phần 3: Gửi lại Email kích hoạt:

Tại giao diện Tất cả thành viên

Chọn thành viên -> Chọn Gửi lại Email kích hoạt cho thành viên

Phần 4: Lọc danh sách thành viên theo Người Giới thiệu & Người quản lý

Tại giao diện Tất cả thành viên, Chọn Lọc theo -> Chọn Lọc theo Vai trò | Người Quản lý | Người giới thiệu

Phần 5: Xóa/Khóa CTV

Tại giao diện Tất cả thành viên, chọn Khóa tài khoản để khóa  tạm thành viên hoặc Xóa người dùng này để xóa hoàn toàn thành viên ra khỏi hệ thống